ΑΙΤΗΣH ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. η Εταιρεία έχει Έκτακτα, Επικουρικά, Τακτικά, Ομότιμα και Επίτιμα Μέλη.
α) Έκτακτα Μέλη εκλέγονται ιατροί Έλληνες ή αλλοδαποί που ειδικεύονται στην Ορθοπαιδική.
β) Επικουρικά Μέλη εκλέγονται ιατροί άλλων ειδικοτήτων ή γενικά πτυχιούχοι ανωτάτων Σχολών
που ενδιαφέρονται για την Ορθοπαιδική.
γ) Τακτικά Μέλη εκλέγονται :
Ιατροί Ορθοπαιδικοί που έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας Ορθοπαιδικής στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό , νόμιμα αναγνωρισμένο από τις Ελληνικές αρχές.
δ) Ομότιμα Μέλη γίνονται, εάν το επιθυμούν, τα Τακτικά Μέλη που έπαψαν να ασκούν το Ιατρικό
Επάγγελμα.
ε) Επίτιμα Μέλη εκλέγονται διακεκριμένοι Ορθοπαιδικοί μη μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ή άλλοι
Επιστήμονες Έλληνες ή Αλλοδαποί εφόσον έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Ελληνική
ή Παγκόσμια Ορθοπαιδική μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Νέων Μελών Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι η 31η  Αυγούστου κάθε έτους.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (Φλέμινγκ 20, 15123 Μαρούσι)
Καθημερινά 13.00 – 21.00.

Πατήστε εδώ για την αίτηση