ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις  03 Φεβρουαρίου 2022, καλεί τα Τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας («Ε.Ε.Χ.Ο.Τ»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022 ώρα 08.00 στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel, επί της Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τα μέλη της σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση,
το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.00 στον ίδιο ως άνω χώρο.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
«Ενημέρωση για την οικονομική πορεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. & Πρόταση Μίσθωσης Κτηρίου Ε.Ε.Χ.Ο.Τ»
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στην Εταιρεία, μέχρι την έναρξη των Γ.Σ. (άρθρο 2 παρ. 3 του καταστατικού)Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας                         Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος