Όροι & Προϋποθέσεις

Η Εταιρεία έχει Έκτακτα, Επικουρικά, Τακτικά, Ομότιμα και Επίτιμα Μέλη.

Τα νέα μέλη καλούνται από την Γραμματεία της Εταιρείας με συστημένη επιστολή να καταβάλουν το εκάστοτε ισχύον αντίτιμο της εγγραφής τους στην Εταιρεία μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που αυτή τους κοινοποιήθηκε.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την σχετική εγγραφή και οικονομική τακτοποίηση στο Μητρώο των Μελών και αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την εκλογή τους.

Τα Έκτακτα, Επικουρικά και Τακτικά Μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του κάθε έτους.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα μη ταμειακώς ενήμερα μέλη, μετά από σχετική ενημέρωση, αποκλείονται από τις εκάστοτε προσφερόμενες από την Εταιρεία παροχές προς τα μέλη της.

Αν ένα μέλος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρεία για τρία (3) χρόνια, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει πρώτα να του στείλει ένα συστημένο γράμμα και να περιμένει για την απάντησή του μέσα σε ένα μήνα.